Reglement ontlenen Bruggebeker

Art. 1: Stad Brugge leent via Sobo vzw gratis beschikbare herbruikbare Bruggebekers uit aan:

  • Stedelijke adviesraden, organisatoren voor hun ondersteunend evenement en organisatoren van benefieten
  • Erkende Brugse verenigingen, Brugse scholen en kinderdagverblijven, organisatoren van erkende buurt- en wijkfeesten
  • Vzw’s, stichtingen en feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, overheidsinstanties en intercommunales

Art. 2: Het gebruik van de herbruikbare Bruggebekers is enkel toegelaten op het Brugs grondgebied. Onderverhuur is niet toegelaten.

Art. 3: Sobo vzw beschikt over maximum 37 000 herbruikbare Bruggebekers.  De bekers worden aangeboden in transportbakken die makkelijk te stapelen zijn. Er zitten 480 bekers per opbergbox (20 rijen van 24 bekers). De bekers worden ontleend per opbergbox. De ontlener kan minimaal 480 stuks en maximaal 2 400 stuks ontlenen.

Art. 4: De herbruikbare Bruggebekers worden aangevraagd via de website van Stad Brugge www.stadbrugge.be/xxxx en dit minstens twee weken voor de gewenste ophaaldatum. Pas na bevestiging is de aanvraag definitief.

Art. 5: Het verkrijgen van de herbruikbare Bruggebekers is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Art. 6: De ontleenperiode kan maximaal 5 dagen bedragen. Mits gemotiveerde aanvraag kan deze periode verlengd worden. De bekers kunnen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd wettelijke feestdagen) van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur opgehaald worden. 

Art. 7: De ontlener zorgt tijdens het evenement voor de inzameling van de herbruikbare Bruggebekers en zet daartoe een inzamelsysteem op. Dit kan gebeuren met  gebruik van een waarborgsysteem. De ontlener verbindt er zich toe om tijdens het evenement kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten worden ingeleverd.

Art. 8: De herbruikbare Bruggebekers worden leeg en opgeborgen in de opbergbox terug geleverd. Kauwgom, papier, peuken of ander afval en zand worden eerst uit de bekers verwijderd. De vuile bekers worden bij voorkeur voorgespoeld en koel bewaard.

Art. 9: De herbruikbare Bruggebekers worden op de afgesproken datum en omwille van hygiënische redenen uiterlijk 1 werkdag na het event terugbezorgd.
De bekers kunnen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd wettelijke feestdagen) van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur binnengebracht worden.
Indien de herbruikbare bekers laattijdig worden teruggebracht, wordt een vergoeding per beker per dag vertraging aangerekend. 

Art. 10: De herbruikbare Bruggebekers worden zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld.

Art. 11: Voor verdwenen en beschadigde herbruikbare Bruggebekers wordt een kost per beker aangerekend. Voor verdwenen en beschadigde opbergboxen wordt een kost per stuk aangerekend.

Art. 12: Het wassen van de herbruikbare Bruggebekers, na terugbrenging, gebeurt door Sobo vzw. De kostprijs wordt doorgerekend aan de ontlener.

 Art. 13: De uitleenkosten worden als volgt vastgelegd:
Waarborg 20% van de totale waarde van de ontleende bekers en boxen
De vergoedingen worden vooraf gefactureerd. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Art. 14: Na een professionele telling en controle volgt de afrekening en de berekening van de terugbetaling van de waarborg.
Wasbeurt € 0,13/beker
Wasbeurt € 0,75/transportbak
Laattijdige terugbrenging € 0,10/beker/dag
Verdwenen of beschadigde bekers € 0,50/beker
Verdwenen of beschadigde transportbak    € 30/transportbak

Art. 15: Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld aan Sobo vzw, uiterlijk 1 week na de afgesproken einddatum van de huurperiode.

Art. 16: De ontlener bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van het reglement. 

Art. 17: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2023.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x